معرفی کارشناس

مهندس علیرضا محمدپور

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

کارشناس کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

شرح وظایف

  • بازرس نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی
  • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
  • مسئول شبکه ملی آزمایشگاهی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
  • نمونه برداری از مواد خوراکی، آشامیدنی از واحدهای تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج و عدم انطباق ها
  • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص فعالیت واحد های تحت پوشش و پروانه های بهداشتی
  • پیگیری شکایات واصله و رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی
  • رابط آموزش اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
  • شماره تماس : 31550319-058 داخلی 319