معرفی کارشناس

مهندس خانم شهرزاد کمالی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

کارشناس تجهیزات پزشکی

شرح وظایف

  • بازدید و نظارت بر اصناف تجهیزات پزشکی جهت فروش کالاهای دارای اصالت

  • بازدید از مراکز درمانی جهت خرید و عرضه کالاهای دارای اصالت به بیماران

  • اجرای برنامه عملیاتی و ارزیابی عملکرد حوزه تجهیزات پزشکی

  • نیازسنجی از مراکز درمانی جهت تهیه تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز از طریق وزارت بهداشت و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

  • نظارت بر خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از شرکت های مورد تایید در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

  • نظارت بر واحد های تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی

  • برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی در ستاد دانشکده علوم پزشکی اسفراین

  • ابلاغ دستورالعمل ها به مراکز درمانی تابعه و نظارت بر حسن اجرای آن ها

  • شماره تماس : 31550306-058 داخلی 306