ضوابط - بخشنامه ها - دستورالعمل ها

ضوابط - بخشنامه ها - دستورالعمل ها :

 

* آئين نامه بسته بندي گياهان دارويي فرآوري نشده * شرايط لازم جهت واحدهاي بسته بندي گياهان دارويي،تولید عصاره ها و اسانس های گیاهی
* دستورالعمل مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی  *

راهنمای ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک رژیمی و غذای ویژه

* ضوابط توليد اسانس ها و عصاره های گياهی  *

سند راهنمای راهبری داروخانه در سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده های سلامت محور

* ضوابط مندرجات بسته بندی و بروشور و برچسب فرآورده طب سنتی  *

راهنمای راهبری شعب شرکت پخش در سامانه مدیریت زنجیره تامین فرآورده سلامت محور

* فهرست منابع بین المللی مورد استفاده در بررسی داروهای سنتی  *

فلودیاگرام اجرایی نمونه برداری از اولین سری ساخت تولید

* فهرست منابع مورد استفاده در بررسی فرآورده های طبیعی   راهنمایی ثبت نام بیماران متابولیک و رژیمی در سامانه برنامه ریزی بیماران متابولیک
* چک لیست خود اظهاری صنایع فرآورده های طبیعی و سنتی    
* چک لیست خود اظهاری صنایع فرآورده های مکمل تغذیه ای    
* چک لیست مدارک اولیه درخواست صدور پروانه ساخت فرآورده طبیعی    
* چک لیست مدارک اولیه درخواست صدور/تمدید پروانه ساخت فراورده طب سنتی    
* فرم ارزیابی فرآورده های طبیعی    
* پرسشنامه تقاضای توليد اسانس و عصاره گياهي    
* پرسشنامه تقاضای تولید گیاهان داروئی فرآوری نشده    
* پرسشنامه تقاضاي ساخت و توليد فرآورده طب سنتي    
* پرسشنامه تقاضاي ساخت و توليد فرآورده طبيعي