مجوزهاي بهداشتي

مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه‌هاي بهره برداري، مسئول فني، ساخت، تمديد يا اصلاح پروانه ساخت، مجوز مندرجات برچسب و مجوزهاي موردي شامل تغيير وزن و نوع بسته بندي، تغيير نام محصول يا مؤسسه، استفاده از ظرفيت هاي خالي كارخانجات، شناسه نظارت کارگاهي، هم چنين صدور مجوز واردات و گواهي بهداشت براي صادرات محصولات مشمول قانون مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مي باشد كه بر اساس قانون مذكور و با توجه به ضوابط، مقررات و دستور العمل هاي صادره جهت توليد، نگهداري، توزيع و فروش اين محصولات صادر مي شود.