معرفی کارشناسان

 

مهندس عظیم دست‌بند                                                                                

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتي

شرح وظایف

 • نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، سردخانه ها،  انبارهای نگهداری مواد غذایی، عمده فروشی ها و ....
 • نظارت مستمر بر فعالیت مراکز تولید و بسته بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، سردخانه ها،  انبارهای نگهداری مواد غذایی، عمده فروشی ها و ....
 • نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط فنی و بهداشتی مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح
 • رسیدگی به شکایات مردمی در مورد مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
 • آموزش همگانی در زمینه مواد خوراکی ،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین آموزش مسئولین فنی کارخانجات
 • شماره تماس : 31550324-058 داخلی 324

------------------------------------------------------------------------

مهندس علیرضا محمدپور

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

کارشناس کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

شرح وظایف

 • بازرس نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و پروانه های ساخت بهداشتی واحد های تولیدی
 • مسئول شبکه ملی آزمایشگاهی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • نمونه برداری از مواد خوراکی، آشامیدنی از واحدهای تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج و عدم انطباق ها
 • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص فعالیت واحد های تحت پوشش و پروانه های بهداشتی
 • پیگیری شکایات واصله و رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی
 • رابط آموزش اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • شماره تماس : 31550319-058 داخلی 319

------------------------------------------------------------------------

مهندس هادی باقری

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

کارشناس فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی

شرح وظایف:

 • بازرس نظارت بر مواد خوراکی و آشامیدنی
 • بررسی درخواست صدور، تمدید و اصلاح پروانه های مشاغل خانگی
 • نمونه برداری از مواد خوراکی، آشامیدنی از واحدهای تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج و عدم انطباق ها
 • پیگیری شکایات واصله و رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی
 • رابط روابط عمومی اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
 • شماره تماس : 31550318-058 داخلی 318

------------------------------------------------------------------------

مهندس سعید نجاتی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

کارشناس مواد آرايشي و بهداشتی

شرح وظایف:

 • بازرس نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی
 • پیگیری صدورو تمدید و اصلاح پروانه های بهره برداری و ساخت
 • نمونه برداری از محصولات آرایشی و بهداشتی از واحدهای تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج و عدم انطباق ها
 • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص فعالیت واحد های تحت پوشش و پروانه های بهداشتی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی ، سمینار های مرتبط و نمایشگاه های آشنایی مردم با محصولات آرایشی و بهداشتی مجاز، غیرمجاز تقلبی و قاچاق
 • پیگیری شکایات واصله و رسیدگی به شکایات و اطلاع رسانی
 • شماره تماس : 31550332-058 داخلی 332

------------------------------------------------------------------------

محل اداره: امام خمینی 32 (کوچه خیریه)، مرکز بهداشتی درمانی شهید منتظری، طبقه سوم