امور داروئی و و مواد تحت کنترل

اداره امور دارویی و مواد تحت کنترل

شرح وظايف:

1-    بازرسي از داروخانه هاي  شهر اسفراین و تابعه

2-    رسيدگي به شكايات از داروخانه ها

3-    بررسي بازرسيهاي داروخانه هاي هر اسفراین و تابعه و اقدامات لازم

4-    كارشناسی محل تاسيس وانتقال داروخانه

5-    كليه امور مربوط به قاچاق و تشكيل جلسات كميته مبارزه با قاچاق دارو

6-    همکاری و هماهنگی بین بخشی با سازمانها و ارگانهای ذیل در جهت نظارت و پیگیری تخلفات دارویی و قاچاق دارو

    6-1-   مبارزه با قاچاق فرماندهي انتظامي

    6-2-   سازمان تعزيرات حكومتي

    6-3-   سازمان بازرگاني

    6-4-   اداره اماكن نيروي انتظامي

7-   بازرسي از داروخانه بيمارستانها

8-   ارزشيابي داروخانه ها درجهت ارتقاء خدمات دارويي

9-   اظهارنظر-نگهداري وامحاء داروهاي قاچاق وتاريخ گذشته