فرم ها و فرآیند ها

ضوابط تاسیس داروخانه

فرم ثبت درخواست تاسیس

فرایند

فرم کارشناسی محل

فرم اعلام نتیجه بازررسی

رضایت نامه مالکین

تعهد نامه ملک

گواهی تشخیص صلاحیت

پروانه تاسیس

فرایند

پروانه مسئول فنی

معرفی مسئول فنی

معرفی جانشین موسس

 معرفی قائم مقام

 درخواست ابطال

جابجایی داروخانه

تغییر وضعیت داروخانه

ابطال مجوز

سامانه hix

 

   دانلود : گواهی_تشحیص_صلاحیت_مسئولیت_فنی.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود : ضوابط_جدید_داروخانه_ها.doc           حجم فایل 738 KB
   دانلود : معرفي+قائم+مقام.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : معرفي_نامه_مسئول_فني_داروخانه.pdf           حجم فایل 214 KB
   دانلود : معرفی_جانشین_مؤسس.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : فرم_كارشناسي_بازديد_از_محل_داروخانه.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم_درخواست_ابطال_و_تاسیس_مجدد_داروخانه_در_همان_محل.PDF           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرم_ثبت_درخواست_تاسیس_داروخانه.PDF           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم_اعلام_نتيجه_بازرسي_از_محل_داروخانه.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : رضایت_نامه_مالکین.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : تعهد_نامه_ملك_داروخانه.pdf           حجم فایل 146 KB
   دانلود : پروانه_مسئول_فنی.pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود : پروانه_تاسیس_داروخانه.pdf           حجم فایل 199 KB