برگزاری کمیته دارو و تجهیزات
کمیته دارو و تجهیزات
1397/8/13
نشست مدیران نظارت   بر دارو و آرایشی بهداشتی و تجهیزات در قطب 9 کشوری
نشست مدیران نظارت بر دارو و آرایشی بهداشتی و تجهیزات در مشهد
1397/7/16
جلسه تجهیزات پزشکی
برگزاری جلسه تجهیزات در مدیریت غذا و دارو
1397/7/16
بازدید عطاری
بازدید نظارتی
1397/6/27
بازدید عطاری
بازدید نظارتی
1397/6/18
بازدید عطاری
بازدید نظارتی
1397/6/14
بازدید  داروخانه ها
بازدید نظارتی
1397/6/14
بازدید   کارخانجات
بازدید نظارتی
1397/6/5