• دکتر سیده زهرا ابطحی

مدیر دارویی

تلفن"37225004

شرح وظایف

 

  • امین جعفرنژاد

کارشناس داروهای مخدر

تلفن 37225004

  • افسانه ایرنی

کارشناس بیماران صعب العلاج و مساعدت ها

 تلفن :37242281

شرح وظایف