دکتر حسین صفری

کارشناس دارو

تلفن"37225004

شرح وظایف

 

پروین شاکری

کارشناس داروهای مخدر

تلفن ک37225004

افسانه ایرنی

کارشناس بیماران صعب العلاج و مساعدت ها

 تلفن :37242281

شرح وظایف