گشت مشترک حوزه قاچاق کالا
بازدید نظارتی
1397/3/2
ضرورت نظارت بر چرخه توزیع دارو
نظارت بر توزیع دارو
1397/3/2
 مسمومیت با قارچ های سمی
قارچ های سمی
1397/3/1
گشت مشترک حوزه قاچاق کالا
انجام گشت مشترک
1397/3/1
گزارش عملکرد برنامه عملیاتی سال96
گزارش برنامه عملیاتی حوزه غذا و دارو
1397/2/29
بازدید  داروخانه ها
بازدید نظارتی
1397/2/26
برگزاری کمیسیون ماده 11 دانشکده
کمیسیون ماده 11 دانشکده
1397/2/26
پیش جلسه کمیسیون ماده 11
پیش جلسه کمیسیون ماده 11
1397/2/24
بازدید بیمارستان
بازدید نظارتی
1397/2/24