جلسه هماهنگی تامین دارو
کمیته دارو و تجهیزات
1397/11/15
بازدید مشترک
کمیته دارو و تجهیزات
1397/10/16
برگزاری ستاد توزیع دارو استان خراسان بزرگ قطب 9 کشوری
ستاد توزیع دارو استان خراسان برزگ
1397/10/8
ابلاغ آئین نامه
آین نامه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی و فروش داروی گیاهی
1397/10/1
برگزاری کمیته دارو و تجهیزات
کمیته دارو و تجهیزات
1397/8/13
نشست مدیران نظارت   بر دارو و آرایشی بهداشتی و تجهیزات در قطب 9 کشوری
نشست مدیران نظارت بر دارو و آرایشی بهداشتی و تجهیزات در مشهد
1397/7/16